Жоспарларды әзірлеу

Жоспарларды әзірлеу
Разработка планов

Ғылыми-техникалық ынтымақтастық екі тарап үшін де маңызды және дәл жоспар бойынша жүзеге асырылуға тиіс.

Научно-техническое сотрудничество важно для обеих сторон и должно осуществляться по точному плану.

Біз ... талқылауымыз қажет.

Нам необходимо обсудить ...

- ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін өндіріске енгізу мәселелерін

- вопросы внедрения результатов научно-исследовательской работы в производство

- жұмыс әдістемесін

- методологию работы

- осы саладағы негізгі мәселелерді

- основные вопросы в этой области

- ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі бағыттарын

- основные направления научно-исследовательской работы

- ең жаңа технологиялардың лицензияларын сатуды

- продажу лицензий на новейшие технологии.

Біз ... жоспарға енгізуді ұсынамыз.

Мы предлагаем включить в план ...

- бірлескен кәсіпорындар құруды

- создание совместных предприятий

- сіздердің мамандардың біздің елімізде кәсіпорындар салуын

- строительство предприятий вашими специалистами в нашей стране.

Мен ақпарат алысуға және мамандардың біліктілігін көтеруге қатысты мәселелердің топтамасын егжей-тегжейлі қарауды ұсынамын.

Я предлагаю подробнее рассмотреть блок вопросов, касающихся обмена информацией и повышения квалификации специалистов.

Бұған ... жатқызу керек.

Сюда следует отнести и ...

- тәжірибелік үлгілердің сынақтары туралы есептер алмасуды

- обмен отчетами об испытаниях опытных образцов

- біздің елдеріміздің институттары мен зертханаларында бірлесіп жұмыс істеу үшін мамандар алмасуды

- обмен специалистами для совместной работы в институтах и лабораториях наших стран

- техникалық құжаттама мен нормативтік құжаттарды алмасуды

- обмен технической документацией и нормативными документами.

Мен бұл жөнінен аса маңызды бағыттарды атап өткім келеді.

Я хотел бы перечислить важнейшие направления в этом отношении.

Әңгіме ... жайында болып отыр.

Речь идет о ...

- лекция курстарын оқу үшін лекторлар мен оқытушыларды бір-бірімізге іссапармен жіберу

- взаимном командировании лекторов и преподавателей для чтения курсов лекций

- біліктілікті көтеру

- повышении квалификации

- мамандандырылған курстар, семинарлар, симпозиумдар, коллоквиумдар, ғылыми конференциялар мен сынақтамалар

- специализированных курсах, семинарах, симпозиумах, коллоквиумах, научных конференциях и стажировках

- ірі ғылыми-зерттеу мекемелері мен жоғары оқу орындарында ғылыми кадрлар даярлау

- подготовке научных кадров в крупных научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях

- ғылыми кадрлар даярлаудағы ынтымақтастық

- сотрудничестве в подготовке научных кадров

- ақпарат материалдарын және тәжірибені жүйелі түрде алмасу

- систематическом обмене информационными материалами и опытом.

Мамандарды оқыту және ақыл-кеңестер беру келісімшартқа сәйкес қазақ (орыс) тілінде жүргізіледі.

Обучение специалистов и консультации будут проводиться в соответствии с контрактом на казахском (русском) языке.

Біз кейбір ұйымдастыру мәселелерін айқындап алғымыз және ғылыми-зерттеу жұмыстары саласындағы мәселелерді егжей-тегжейлі қарағымыз келеді.

Мы хотели бы определиться по некоторым организационным вопросам и рассмотреть подробнее вопросы сотрудничества в области научно-исследовательских работ.

Ұйымдастыру мәселелеріне келсек, біз ... мәселеге қайтып оралуға тиіспіз.

Что касается организационных вопросов, мы должны вернуться к вопросу о ...

- ғылыми-техникалық зерттеулер жүргізу кезіндегі кооперациялау (үйлестіру)

- кооперации (координации) при проведении научно-технических исследований

- маңызды ғылыми және техникалық проблемаларды (болжамдарды) бірлесіп жоспарлау және әзірлеу

- совместном планировании и разработке важных научных и технических проблем (прогнозов)

- өнертапқыштық пен патент ісі саласындағы ынтымақтастық туралы

- сотрудничеству в области изобретательства и патентного дела.

Әуелі ... мәселелерін талқылап алайық.

Давайте обсудим вопросы ...

- іргелі зерттеулерді ұзақ мерзімдік дамыту

- долгосрочного развития; фундаментальных исследований

- конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстары

- конструкторских и научно-исследовательских работ

- стандарттау және үлгілеу

- стандартизации и типизации

- біздің елімізде бірлескен кәсіпорындар салу кезінде біздің бірлескен ғылыми талдамаларымызды практикалық қолдануға қатысу

- участия в практическом применении наших научных совместных разработок при строительстве совместных предприятий в наших странах.

Біз ... туралы мәселелерді талқылаймыз.

Мы обсудим вопросы о (об) ...

- жоспарларды әзірлеу және нұсқаларды таңдау

- разработке планов и выборе вариантов

- мамандарды оқыту және іссапармен жіберу

- обучении и командировании специалистов

- зерттеулердің келешектегі және жылдық жоспарлары

- перспективном и годовом планах исследований

- аса маңызды бұйымдарды кешенді түрде стандарттау

- комплексной стандартизации важнейших изделий

- ұлттық стандарттарды түзету

- корректировке национальных стандартов

- біріктірілген және мамандандырылған өнім жөніндегі нормалар мен стандарттар

- нормах и стандартах по кооперированной и специализированной продукции

- техникалық, экономикалық және заңи өлшемдер

- технических, экономических и юридических критериях

- жобалық-құралымдық құжаттаманың бірыңғай жүйесін әзірлеп, енгізу

- разработке и внедрении единой системы проектно-конструкторской документации

- аса маңызды техникалық талаптарды талқылау және келісу

- обсуждении и согласовании важнейших технических требований.

Сіз талқылануға тиіс көптеген мәселелерді атадыңыз, бірақ біздің зерттеулеріміздің әдіснамасы және оларды өңдеу туралы ештеңе айтпадыңыз.

Вы назвали множество вопросов, подлежащих обсуждению, но не упомянули ничего о методологии наших исследований и их обработке.

Біз басқа әдіснаманы таңдауымыз керек.

Нам нужно выбрать другую методологию.

Бізде экономикалық-математикалық үлгілерді әзірлеп, қолдану үшін алғышарттар жасалған ба?

У вас созданы предпосылки для разработки и применения экономико-математических моделей?

Біз бұл мәселелердің бәрін әлемдік экономикалық ғылымды ескере отырып шешеміз.

Все эти вопросы мы решаем с учетом мировой экономической науки.


Казахско-русский экономический словарь.

Поможем решить контрольную работу

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»